07.00 น . ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือด่านเก่า ของ “ เกาะกูดคาบาน่า”
08.30 น . ถึงที่พัก “เกาะกูดคาบาน่า” ที่ห้องอาหารเรามีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ พร้อมรับสัมภาระ/กุญแจห้องพักของท่าน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า”
13.15 น . เดินทางไปชม / เล่นน้ำตก / สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่น้ำตกคลองเจ้า
16.00 น . เดินทางกลับสู่ที่พัก และรับประทานอาหารว่างที่เราเตรียมไว้บริการท่าน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเล่นน้ำที่ใสสะอาดหน้าชายหาดของเรา
19.00 น .

รับประทานอาหารค่ำ และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ

 
08.00 น . รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหาร “เกาะกูดคาบาน่า”
09.00 น . เชิญเบิกอุปกรณ์ดำน้ำ พร้อมฟังสาธิตเทคนิค การใช้อุปกรณ์ และหลักการช่วย เหลือตัวเองเบื้องต้น หลังจากนั้น นำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำชมประการัง บริเวณ เกาะหินยักษ์( รายการดังกล่าว ต้องขึ้นกับสภาพอากาศ) ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูประการังที่ยังคงความสมบูรณ์มากและเป็นแหล่ง ที่เพิ่งจะถูก ค้นพบเมื่อไม่นานนี้ เพลิดเพลินกับปะการังหลากหลายและฝูงปลา นานาชนิดที่ สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มีปลาชุกชุมมากเหมาะสำหรับการตกปลาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง ของหมู่เกาะ ในทะเลตะวันออก จากนั้น เดินทางกลับสู่ที่พัก
12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น .

เชิญรับประทานอาหารว่าง จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำที่ใสสะอาด หรืออาบแดดบนชายหาดที่ขาว สะอาดทรายละเอียด ตามอัธยาศัย ในยามเย็นท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของที่นี่ และชมพระอาทิตย์ตกที่สวยที่สุดที่"เกาะกูดคาบาน่า"

19.00 น . รับประทานอาหารค่ำ ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสด ๆ ย่าง/เผา หลากหลาย ที่เรามอบเป็นพิเศษให้กับท่าน ท่ามกลางบรรยากาศ อันเป็นธรรมชาติ เสียงเกลียวคลื่นซัดฝั่ง และร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำคืนด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ
 
08.00 น . รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บ สัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
09.00 น . ออกเดินทางกลับจาก “เกาะกูดคาบาน่า”
11.00 น . ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ

ห้องปรับอากาศ 5,500 บาท / ท่าน
ห้องปรับอากาศ VIP 6,000 บาท / ท่าน
ห้องเดอร์ลุค 6,500 บาท / ท่าน
เต็นท์ 4,200 บาท / ท่าน
ค่าจอดรถ 3 วัน 2 คืน 100 บาท / คัน
เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ คิด 75% ของราคาข้างต้น

*** ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%***

อัตรานี้รวม

 • ค่าเรือเร็วไป - กลับ
 • ค่าห้องพัก 2 คืน
 • ค่านำเที่ยวน้ำตก , ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ , พายเรือคยัค (ฟรี)
 • ค่าอาหาร 6 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 2 มื้อ น้ำชา , กาแฟ , โอวันติน , น้ำแข็ง , น้ำดื่ม ฟรีตลอด
 • ค่าประกันการเดินทาง 300,000 บาท
 • คาราโอเกะ เวลา เวลา 20.00 น . - 23.00 น .

สิ่งของที่ควรนำติดตัวไปด้วย: สบู่,แชมพู, ยาสีฟัน, ครีมกันแดด และของใช้อื่นที่จำเป็น

เงื่อนไขการชำระเงิน

- ชำระเงิน 50% เมื่อยืนยันการเดินทาง ( การจอง )
- ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 10 วัน ( มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ )

เงื่อนไขอื่นๆ

 • หากท่านมีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางพร้อมหมู่คณะได้ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดทางบริษัทไม่อนุญาตให้นำลงเรือ ถ้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
 • กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการเดินทางทางบริษัทรับผิดชอบตามความเป็นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มทุกชนิดข้ามไปที่รีสอร์ท

"มีเรือออกทุกวันศุกร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จองเป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไปสามารถจองวันธรมดาได้"

 
07.00 น . ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือด่านเก่า ของ “ เกาะกูดคาบาน่า ”
08.30 น . ถึงที่พัก “เกาะกูดคาบาน่า” ที่ห้องอาหารเรามีเครื่องดื่มไว้คอยต้อนรับ พร้อมรับสัมภาระ / กุญแจห้องพักของท่าน เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น . รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหาร “ เกาะกูดคาบาน่า “
13.15 น . หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน แล้ว จะได้นำท่านล่องเรือชมเกาะแก่ง ดำน้ำ ชมประการังบริเวณ เกาะหินยักษ์ (รายการดังกล่าว ต้องขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ) ซึ่งเป็นแหล่งดำน้ำดูประการัง ที่ยังคงความสมบูรณ์มาก และเป็น แหล่งที่เพิ่งจะถูกค้นพบเมื่อไม่นานนี้ พร้อมทั้งเพลิดเพลินกับปะการังหลากหลาย และ ฝูงปลา นานาชนิดที่สวยงาม ซึ่งบริเวณนี้มีปลาชุกชุมมากเหมาะสำหรับการตกปลา ที่ดีที่สุด แห่งหนึ่งของหมู่เกาะในทะเลตะวันออก จากนั้น เดินทางกลับสู่ที่พัก
16.00 น . เดินทางกลับสู่ที่พัก เชิญรับประทานอาหารว่าง จากนั้นเชิญท่านพักผ่อน เล่นน้ำ หรืออาบแดดบนชายหาดที่ขาว สะอาดทรายละเอียด ตามอัธยาศัย ในยามเย็นท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของที่นี่ และนั่งชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยที่สุดในเกาะกูด
19.00 น . รับประทานอาหารค่ำ ที่ห้องอาหาร “ เกาะกูดคาบาน่า” ซึ่งท่านจะได้อิ่มอร่อยกับ อาหารทะเลสด ๆ ย่าง/เผาที่หลากหลาย เป็นพิเศษให้กับท่าน ท่ามกลางบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติ ฟังเสียงเกลียวคลื่น ซัดฝั่ง และ ร่วมสนุกกับกิจกรรมยามค่ำด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ
 
08.00 น . รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร “ เกาะกูดคาบาน่า “
09.00 น . เดินทางไปชม / เล่นน้ำตก / สักการะพระปรมาภิไธยลายพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่น้ำตกคลองเจ้า
12.00 น . รับประทานอาหารกลางวันจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และเก็บ สัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
13.30 น . ออกเดินทางกลับจาก “เกาะกูดคาบาน่า”
15.00 น . ถึงท่าเทียบเรือด่านเก่า และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

ห้องปรับอากาศ 4,500 บาท / ท่าน
ห้องปรับอากาศ VIP 4,800 บาท / ท่าน
ห้องเดอร์ลุค 5,200 บาท / ท่าน
เต็นท์ 3,500 บาท / ท่าน
ค่าจอดรถ 2 วัน 1 คืน 50 บาท / คัน
เด็กอายุไม่เกิน 10 ขวบ คิด 75% ของราคาข้างต้น

*** ไม่รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%***

อัตรานี้รวม

 • ค่าเรือเร็วไป - กลับ
 • ค่าห้องพัก 1 คืน
 • ค่านำเที่ยวน้ำตก , ดำน้ำชมปะการัง พร้อมอุปกรณ์ , พายเรือคยัค (ฟรี)
 • ค่าอาหาร 4 มื้อ พร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ น้ำชา , กาแฟ , โอวันติน , น้ำแข็ง , น้ำดื่ม ฟรีตลอด
 • ค่าประกันการเดินทาง 300,000 บาท
 • คาราโอเกะ เวลา เวลา 20.00 น . - 23.00 น.

สิ่งของที่ควรนำติดตัวไปด้วย: สบู่,แชมพู, ยาสีฟัน, ครีมกันแดด และของใช้อื่นที่จำเป็น

เงื่อนไขการชำระเงิน

- ชำระเงิน 50% เมื่อยืนยันการเดินทาง ( การจอง )
- ชำระส่วนที่เหลืออีก 50% ก่อนเดินทาง 10 วัน ( มิฉะนั้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ )

เงื่อนไขอื่นๆ

 • หากท่านมีความจำเป็นไม่สามารถเดินทางพร้อมหมู่คณะได้ โดยมิได้แจ้งให้บริษัทก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วันถือว่าท่านสละสิทธิ์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ
 • รายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง และบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสมแต่ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุด
 • เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดทางบริษัทไม่อนุญาตให้นำลงเรือ ถ้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
 • กรณีเกิดความเสียหายระหว่างการเดินทางทางบริษัทรับผิดชอบตามความเป็นจริง แต่รวมแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อท่าน
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มทุกชนิดข้ามไปที่รีสอร์ท

"มีเรือออกทุกวันศุกร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จองเป็นหมู่คณะ 15 ท่านขึ้นไปสามารถจองวันธรมดาได้"

.............................................................................................................
สำนักงาน “ เกาะกูดคาบาน่า ”กรุงเทพฯ : 222/432 หมู่บ้านลุมพินี ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี 11110
Tel . 662 923-2645-6 ,662 923-3375, 081 637-4899,089 208-5111,089 201-4344,081 835-3477,081 809-1530 Fax. 662 923-2974

ท่าเทียบเรือจังหวัดตราด “ ครัวด่านเก่า ” 400/5 หมู่ 8 ถ.เนินตาแมว ต.วังกระแจะ อ.เมือง จังหวัดตราด 23000
โทร. 66 (39) 522-955-6 โทรสาร : 66 (39) 522-956

E-mail : reservation@kohkoodcabana.com , kohkoodcabana@hotmail.com

 

Copyright 2003 By Koh Kood Cabana .com . All right reserved. Design by Koh Kood